Mặt bằng căn hộ điển hình

  • Căn hộ 01
  • Căn hộ 02
  • Căn hộ 03
  • Căn hộ 04
  • Căn hộ 05
  • Căn hộ 06
  • Căn hộ 07
  • Căn hộ 08
  • Căn hộ 09
  • Căn hộ 010
1 8 0 0 5 4 5 4 7 7
Facebook
Tài liệu dự án